TILLSKOTTSVATTEN
- UTREDNING

TILLSKOTTSVATTENUTREDNING

Vår tillskottsvattenutredning, IRG-Metoden® är en unik metod där vi kombinerar vår kunskap kring flödesmätning och rörinspektion. Utredningen är utvecklad och förfinad under många år i samarbete med våra kommunala kunder.
Syftet är att lokalisera och åtgärda källor till oönskat tillskottsvatten i spillvattensystemen – exempelvis skador på ledningar, överläckage från läckande dagvattenledningar, inläckage av läck- och dränvatten beroende på bland annat högt grundvattentryck eller direkta felkopplingar av exempelvis stuprör och dräneringar.

Vårt marknadserbjudande är tydligt och IRG- metoden® är väl beprövad med dokumenterat resultat och många nöjda kunder. Den kunskap och erfarenhet våra utredningstekniker besitter möjliggör även att vi kan utföra tillskottsvattenutredning utan behov av inblandning av kundens egna VA-ingenjörer.

Arbetet är av största vikt för att minska de negativa konsekvenserna tillskottsvattnet får i form av översvämningar med bland annat skador på fastigheter, miljöproblem med bräddningar där orenat vatten går direkt ut i vattendrag och sjöar samt mycket höga kostnader för att pumpa och behandla det extra vattnet.

Återkommande problem

Arbetet är av största vikt för att minska de negativa konsekvenserna tillskottsvattnet får i form av översvämningar med bland annat skador på fastigheter, miljöproblem med bräddningar där orenat vatten går direkt ut i vattendrag och sjöar samt mycket höga kostnader för att pumpa och behandla det extra vattnet.

Kostnaderna och konsekvenserna befaras öka i takt med klimatförändringarna och med ett åldrande ledningsnät. IRG-metoden är unik i sin form och är en process i nio steg där slutresultatet blir en tydlig överblick inte bara över vilka områden som har tillskottsvatten (samt dess volym och karaktär) utan den kompletta vägen till att påvisa vilka av kommunens eller fastighetsägarnas ledningar som har tillskottsvattenpåverkan. Med andra ord hanterar vi hela processen från att identifiera, karakterisera, lokalisera samt fastställa orsaken och i slutändan även vem som bär det juridiska ansvaret för att åtgärda tillskottsvattenpåverkan.

Det slutgiltiga resultatet exporterar vi direkt till kommunerna för inläsning i deras VA-databas för att säkerställa en så kostnadseffektiv process som möjligt. Vi är övertygade om att metoden är helt rätt för att hjälpa våra kunder att nå sina ekologiska, ekonomiska och sociala mål.

IRG-Metoden® ger resultat!

Från en mindre ort med ett hundratal fastigheter har IRG mätt flödet innan och under hela processen.
I grafen kan man se hur volymen av tillskottsvatten per månad, i samband med nederbörd, successivt minskar under perioden under och efter respektive genomförda åtgärder i området.

Tillskottsvattenutredning