Brunnsinspektion

Avloppsbrunnar är viktiga komponenter i avloppssystemet men tillsynen av dessa är ofta undermålig, till förmån för tillsynen av rörledningar. Men även brunnar utstår slitage, sättningar och yttre påverkan vilket får till följd att otätheter, läckage och andra problem drabbar anslutningar och avloppssystemet.
Med hjälp av specialbyggda fordon och rätt utrustning granskar vi avloppsbrunnarna och dess röranslutningar noggrant invändigt. Via en specialkamera med flera objektiv fotograferas och filmas brunnen invändigt ur alla vinklar samt på trånga och svåråtkomliga platser. Resultatet blir en tredimensionell inspektionsfilm där ingen del av brunnen undkommer granskning.
Brunnsinspektion

Tydlig dokumentation och enligt gällande riktlinjer

Till kund lämnas efter avslutat arbete en tydlig dokumentation enligt P103 samt bilder och videofilm. Mjukvaran gör det enkelt att redigera bilder och filmer samt gör det möjligt för våra kunder att själva arbeta med materialet. Dokumentation lämnas som TV3-fil för att kopplas mot VA-baser som till exempel VA-banken.

Inspektionerna utförs i enlighet med gällande riktlinjer och bestämmelser samt enligt publikationen P103 – Inspektion av avloppsbrunnar och P122 – Rörinspektion av avloppsledningar i mark. Båda utgivna av Svenskt Vatten.

Brunnsinspektioner blir allt mer en naturlig del av tillskottsvattenutredning då brunnar är en kritisk källa för in- och överläckage.